Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Zásady ochrany osobných údajov

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1 Správcom Vašich osobných údajov, podľa čl. 4, ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( "GDPR") je Vítězslav Krejčí, IČ 64285685, so sídlom Přešovice 8, 675 57, úrad príslušný podľa § 71 ods.2 živnostenského zákona: Mestský úrad Třebíč ( "my" alebo "správca").

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

- Adresa pre doručovanie: Přešovice 8, 675 57, Česká republika

- email: [email protected]

- telefón: 0951 238 635

1.3 Podľa čl. 4 ods. 1 GDPR sú osobnými údajmi všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe ( "vy" alebo "subjekt údajov"); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. Zákonné dôvody na spracovanie osobných údajov

3.1 Zákonnými dôvody pre spracovanie osobných údajov sú alebo môžu byť (uplatní sa vždy podľa Vašej konkrétnej situácie):

3.1.1 Plnenie zmluvy (najčastejšie vybavovanie objednávky) medzi Vami a správcom, či prevedenie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy, úkony bezprostredne s plnením zmluvy súvisiace a plnenie práv a povinností zo zmluvného vzťahu priamo vyplývajúce. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (napr. meno v kombinácii s adresou a ďalšími kontaktnými údajmi). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, pretože bez nich nie je možné zmluvu uzavrieť a teda ani zo strany správcu plniť.

3.1.1.1 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .

3.1.2 Oprávnené záujmy správcu, v súlade s GDPR, definované nižšie.

3.1.3 Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

4. Účely spracovania osobných údajov

4.1 Účely spracovania osobných údajov sú alebo môžu byť (vždy podľa Vašej konkrétnej situácie):

4.1.1. Splnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, najčastejšie vybavenie objednávky, a zákonné povinnosti z plnenia zmluvy vyplývajúce

4.1.2 Marketingové aktivity, najčastejšie potom zasielanie obchodných oznámení, v súlade so zákonnými dôvodmi

4.1.3 Primerané zisťovanie spokojnosti s poskytnutým tovarom alebo službami

4.1.4 Zverejnenie komentáre na webovej stránke, ak je priamo používateľom vložený komentár k nejakej stránke.

4.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

5. Oprávnené záujmy správcu osobných údajov

5.1 Oprávnené záujmy správcu vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov sú definované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm f) GDPR a s ods. 47 preambuly GDPR

5.2 Medzi tieto oprávnené záujmy správcu patrí:

5.2.1 Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a ods. 47 preambuly GDPR,

5.2.2 Zisťovanie zákazníkov na ich spokojnosť s nákupom a poskytovanými službami

6. Ďalšie príjemcovia osobných údajov

6.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú najmä zasielateľskej spoločnosti, prípadne iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy.

6.2 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť tiež dodávatelia služieb, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s prevádzkou správcu, napríklad spoločnosti zaisťujúce programátorské služby, služby informačných technológií (napr. databázy, ekonomický systém), účtovné služby alebo marketingové služby. Správca prehlasuje, že v takýchto prípadoch urobil a bude činiť všetky potrebné organizačné a technické opatrenia na náležitú ochranu osobných údajov v súlade s GDPR.

7. Doba uloženia osobných údajov

7.1 Ak sú údaje spracovávané zo zákonných dôvodov, potom budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2 Ak sú osobné údaje spracovávané na základe udeleného súhlasu, potom sú spracovávané najdlhšie do tej doby, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, najdlhšie potom 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo od poslednej vykonanej objednávky (uplatní sa možnosť, ktorá nastane neskôr )

8. Práva dotknutej osoby

8.1 Nemáte povinnosť osobné údaje správcovi poskytnúť. Ak je však poskytnutie Vašich osobných údajov nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy (napr. e-mail pre potvrdenie objednávky, meno a fyzická adresa pre doručenie tovaru, a i.) Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť (tj. nie je možné dokončiť objednávku) či jej zo strany správcu splniť.

8.2 V súlade s čl. 21 ods. 1 a 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, najmä ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu. Správca potom tieto osobné údaje už ďalej nespracováva, ak ho o to nenúti iné zákonné dôvody, ktoré prevažujú na záujmy alebo právami dotknutej osoby.

8.3 Ďalej máte, za podmienok stanovených v GDPR, právo:

8.3.1 na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

8.3.2 na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,

8.3.3 na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

8.3.4 na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

8.3.5 na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

8.3.6 na vznesenie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

V prípade takýchto požiadaviek kontaktujte správcu na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

8.4 Ak by ste sa domnieval / a, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované GDPR, máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

9. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

9.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a ich úložísk v elektronickej i papierovej forme a že k spracovávaným osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

10.2 S týmito podmienkami súhlasíte tiež v prípade začiarknutie súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

10.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Dátum poslednej aktualizácie: 17. 4. 2019

Tovar pridaný na zoznam prianí